Lid worden

Lidgelden en Walking in Belgium 2018

Mogen we onze leden vriendelijk vragen dat ze het lidgeld voor 2018 zo spoedig mogelijk zouden regelen door middel van het bij dit Padstapperke gevoegde overschrijvingsformulier? Aan de hand van het bedrag dat je in de mededeling schrijft achter het voorgedrukt woord “lidgeld” kan het aantal familieleden (voor wie betaald wordt), afgeleid worden. Mocht dit aantal gewijzigd zijn ten opzichte van 2017, deel dan alstublieft zelf deze verandering mee in de rubriek “mededelingen”.

Het individueel lidgeld (1) voor 2018 wordt als volgt vastgesteld (wijzigt niet):

Aantal leden van het
gezin op hetzelfde adres
Lidgeld per lid Gezinstotaal
1 € 15,00 € 15,00
2 € 15,00 € 30,00
3 € 12,00 € 42,00
4 € 12,00 € 54,00
> 4 Telkens € 12,00 per persoon erbij.

Lid zijn bij een vereniging heeft heel wat voordelen. Als lid van de vereniging bekomt men heel wat extra verzekeringen.
De club betaalt aan Wandelsport Vlaanderen de bijdrage voor pasgeboren kinderen waarvan de ouder(s) lid is (zijn), als deel van het geboortegeschenk. De ouders betalen dit lidgeld pas zelf vanaf het kalenderjaar waarin de peuter zijn tweede verjaardag viert. Voorbeeld: kind geboren in 2018, de ouders (leden) betalen zelf het lidgeld vanaf 2020.

Wie de wandelkalender “Walking in Belgium 2018” wenst te bestellen aan de gunstprijs van € 6,00 (2) kan dit doen voor 31 december 2017 en dit door via bijgevoegd overschrijvingsformulier € 6,00 over te schrijven. Deze gunstprijs is slechts geldig voor één boek per gezin. Een tweede boek per gezin kost € 8,00 (2). Na Nieuwjaar zal de Walking in Belgium in onze shop te koop worden aangeboden aan de prijs van € 8,00 (2).
Wens je jouw Walking in Belgium te laten thuisbezorgen, dan kost je dat € 8,00 (3) extra voor verpakkings- en verzendingskosten (vermeld dit duidelijk bij jouw overschrijving).

Het over te schrijven bedrag kan het totaal zijn van (1), (2) en (3). Gelieve de mededeling klaar en duidelijk in te vullen.

Ophalen van je lidkaart 2018 en Walking in Belgium 2018

Half november mogen wij de kalenders en lidkaarten ophalen bij Wandelsport Vlaanderen. Met de Sinterklaastocht – eind november – kan je na het wandelen een bezoek brengen aan Jean-Pierre. Hij zal je lidkaart en Walking overhandigen indien je deze vooraf hebt betaald.

Formulieren van de mutualiteit voor het terugkrijgen van het lidgeld voor 2018

Ook in 2018 kan je genieten van een terugbetaling van je ledenbijdrage voor het jaar 2018.
Na de betaling van je ledenbijdrage voor het jaar 2018 zal je samen met jouw lidkaart 2018 een attest ontvangen om de tussenkomst van je ziekenfonds in de ledenbijdrage aan te vragen. Het attest is opgesteld door Wandelsport Vlaanderen en bevat de nodige informatie om de tussenkomst van je ziekenfonds aan te vragen. Na het aanbrengen van het kleefbriefje van je ziekenfonds op het attest mag je het attest, zoals voorheen, bij het ziekenfonds indienen, doch pas na 1 januari 2018.
Indien je de storting pas in het kalenderjaar 2018 doet, mag het attest uiteraard onmiddellijk ingediend worden.
Wij vragen met aandrang om het lidgeld 2018 en eventuele Walking 2018 via een overschrijving uit te voeren en hierop de namen te vermelden van de leden waarvoor je de betaling verricht.
Zijn er in je gezin leden waarvoor er géén attest van de ziekenkas nodig is dan dien je voor deze leden een afzonderlijke overschrijving te maken en te vermelden: “Attest Ziekenkas: NEEN” en de naam van de leden waarvoor je de betaling verricht.
Het cash betalen van de ledenbijdrage en WALKING 2018 tijdens onze wandelingen wordt liefst vermeden omdat we niet in de mogelijkheid zijn om het (de) attest(en) aan te maken gedurende de wandeling.

De hierboven beschreven werkwijze laat toe om de hernieuwing van de ledenbijdrage en de Walking 2018 vlot te laten verlopen. Bij onze eerste wandelingen van het nieuwe jaar 2018 wordt op deze wijze een overrompeling van aanvragen voor attesten ziekenfonds vermeden.
We rekenen hierbij op je begrip en medewerking om een snelle en correcte afhandeling van je lidmaatschap 2018 mogelijk te maken. Wij hopen dan ook dat je de documenten (lidkaart(en) en attest(en)) en de Walking 2018 persoonlijk zal komen afhalen op het secretariaat tijdens een van onze wandelingen, zodat verplaatsingen of portkosten de club bespaard blijven.
Heb je nog vragen? Jean-Pierre (Ledenbeheer) zorgt voor de antwoorden.

Hoe aansluiten?

Lid worden kan op één van de volgende mogelijkheden:
– door contante betaling van het lidgeld aan één van de bestuursleden
– door storting van het lidgeld op rek. nr. IBAN: BE17 4431 6264 1121 BIC: KREDBEBB van Padstappers- Geraardsbergen met vermelding lidgeld
Bezorg ons dan ook volgende noodzakelijke gegevens: Je naam, voornaam, volledig en juist adres, postnummer en gemeente, geboorteplaats en geboortedatum. Eventueel je e-mail adres, telefoon en/of gsm-nummer.

Of je kan het inschrijvingsformulier (klik) invullen.

Wijziging of aanvulling van uw gegevens

Gelieve iedere adreswijziging (postadres en emailadres) zo vlug mogelijk te melden aan ledenbeheer@padstappers.be, zodat briefwisseling, nieuwsflashes en club- of bondstijdschriften correct kunnen worden verzonden en niet onbesteld terugkeren met bijkomende kosten of werk voor de club tot gevolg.
Op dit emailadres (ledenbeheer@padstappers.be) kan je ook alle andere wijzigingen en aanvullingen van je persoonlijke gegevens melden.

Conform de Wet op de Privacy zullen je persoonlijke gegevens enkel worden gebruikt voor het doel waarvoor ze worden ingezameld en onder geen enkel beding worden medegedeeld aan derden.